INFORME PER AL CONSELL DE DRETS HUMANS DE NACIONS UNIDES RELATIU A L’EXÀMEN PERIÒDIC UNIVERSAL DE MARROC

Contribució escrita per a l’exàmen periòdic universal (sessió 41·2022) a marroc al Consell de Drets humans de Nacions Unides per part de la Federació ACAPS, NOVACT, AREN, ODHE i WSNS

QUÈ ÉS L’EPU?

L’Exàmen Períodic Universal (EPU) és un mecanisme de les Nacions Unides que sotmet a examen el compliment dels Drets Humans per part de tots els estats membres. El Marroc, com a estat membre de l’ONU, és sotmès a examen cada 4 anys i mig.

És un dels principals mecanismes que tenim actualment per actuar al sistema multilateral de drets humans. Les ONG i les organitzacions de drets humans poden enviar informació sobre l’Estat membre que es tindrà en compte per a l’examen.

És una eina perquè tots els Estats membres puguin ser avaluats de manera homogènia en el compliment dels drets humans. Ofereix una oportunitat perquè tots els Estats declarin quines mesures han adoptat per millorar la situació dels drets humans als seus països.

EN QUÈ ES BASA L’EPU A MARROC?

El 8 de novembre de 2022, es va dur a terme la 41 sessió de l’EPU, on el Camerun, Malàisia i l’Argentina van ser els països encarregats de fer l’examen al Marroc en base a informació facilitada per l’estat sotmès a examen, informes d’experts independents a DDHH i informació d’organitzacions no governamentals, com l’informe elaborat per ACAPS, Novact, ODHE i AREN, amb el suport de WSNS.

L’EPU avalua el grau en què el Marroc respecta les seves obligacions en matèria de drets humans segons:

  • La Carta de les Nacions Unides;
    la Declaració Universal dels Drets Humans;
  • instruments de drets humans de què sigui part l’Estat (tractats de drets humans ratificats per l’Estat en qüestió);
  • les promeses i els compromisos voluntaris realitzats per l’Estat (p.ex. polítiques i/o programes nacionals de drets humans que s’apliquin);
  • i el dret humanitari internacional aplicable.

COMUNICAT CONJUNT EN MOTIU DE L’EPU AL MARROC I PER LA RENOVACIÓ DEL MANDAT DE LA MINURSO 2022

 El 29 d’octubre del 2021, el Consell de Seguretat de l’ONU va prorrogar el mandat de la MINURSO (Missió de les Nacions Unides per al Referèndum del Sàhara Occidental) per un any, fins al 31 d’octubre del 2022. El nou enviat especial al Sàhara Occidental, Steffan de Missura, ha de fer front a importants reptes per implementar els objectius essencials del mandat que va portar a la creació de la MINURSO.

En primer lloc, des de la seva creació, la MINURSO ha estat incapaç de celebrar el referèndum d’autodeterminació al Sàhara Occidental.

Durant el darrer període, enmig de la incapacitat de l’ONU per crear les condicions per a l’exercici de l’autodeterminació del poble sahrauí, el Regne del Marroc va trencar els acords d’alto el foc del 1991 amb la seva intervenció militar al Guerguerat.

En segon lloc, el mandat de la MINURSO va tornar a deixar fora de les seves competències la vigilància dels drets humans al Sàhara Occidental, i va quedar així com l’única missió de l’ONU que no té aquesta funció essencial entre les seves competències.

Durant el darrer període, les violacions dels drets humans contra el poble sahrauí han estat constants, especialment contra les dones, algunes de les quals han patit fins i tot violència sexual i violacions. Segons l’informe “Visibilitzant l’ocupació al Sàhara Occidental” publicat el desembre de 2021, com a resultat d’un treball col·lectiu entre defensors dels drets humans sahrauís, i coordinat per la Federació ACAPS i NOVACT amb el suport del Grup de Suport de Ginebra per a la Protecció i Promoció dels Drets Humans al Sàhara Occidental (GSGPPHRWS) i l’Associació de Familiars de Presos i Desapareguts Sahrauís (AFAPREDESA).

S’hi van documentar més de 160 casos de violacions de drets humans.
El novembre de 2022, el Marroc se sotmetrà a la revisió de l’EPU (Examen Periòdic Universal) a les Nacions Unides, on diferents organitzacions també han fet arribar els seus informes de vulneracions de drets humans.

Les organitzacions signants d’aquest comunicat presentem un document on es feien arribar recomanacions sobre 4 grans blocs:

1. Dret d’Autodeterminació i accés permanent a recursos naturals.

2. Dret a un treball digne i adequat.

3. Dret a un entorn saludable.

4. Drets civils i polítics de les defensores i defensors sahrauís de drets humans.

En la relació de fets i en les recomanacions del document, es pot veure clarament com el Marroc vulnera sistemàticament els drets humans del poble sahrauí als territoris ocupats del Sàhara Occdental.
És per això que les organitzacions signants exigim al Consell de Seguretat de l’ONU:

1. Que doti la MINURS de les competències suficients per a la vigilància dels drets humans al Sàhara Occidental.

2. Que estableixi un calendari de la MINURSO amb dates concretes per als objectius de la seva missió.

3. Que asseguri finalment que s’aplica la legalitat internacional al Sàhara Occidental i que es pugui celebrar el referèndum d’autodeterminació del poble sahrauí.

4. Que adopti mesures per garantir que el Marroc respecti els drets humans del poble sahrauí al Sàhara Occidental com a potència ocupant de facto i d’acord amb el Dret Internacional Humanitari, incloent-hi sancions internacionals.

27 d’octubre de 2022

AREN, ACAPS, NOVACT, ODHE I WSNS